Счетоводно обслужване

Предлаганите от нас услуги по счетоводно обслужване включват:

 • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан
 • Сортиране, класиране, преглед и обработка на първични счетоводни документи
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи с помощта на специален счетоводен софтуер и отразяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
 • Обработване на банкови извлечения и касови разплащания
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Ежемесечно подаване на дневниците за покупки и продажби, справка-декларация по ЗДДС, протоколи, VIES декларации и „Интрастат“ декларации
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Отчитане на материалните запаси и следене на складови наличности
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации
 • Изготвяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Изготвяне на месечни справки за финансовия резултат на фирмата
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП
 • Представяне пред компетентните органи при ревизии и проверки
 • Следене за срокове, подаване на декларации и плащане на задължения
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Подреждане и архивиране на видовете документи

ПРОМО! Само сега, всеки нов клиент получава БЕЗПЛАТНИ счетоводни услуги за първия и последния месец,  при сключване на договори за годишно абонаментно счетоводно обслужване за срок от една година!

Счетоводни услуги в София и Бургас: счетоводно обслужване

 

Счетоводни услуги в София и Бургас: личен състав и ТРЗ (труд и работна заплата)

Личен състав и ТРЗ

За нашите клиенти предлагаме следните услуги:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплата
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата
 • Изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Отчитане на разходите за заплати по звена, по обекти и други бази

 


 

Годишно приключване

Предлаганата от нас услуга включва:

 • Съставяне на годишна данъчна декларация (ГДД) и входиране пред ТД на НАП в законоустановения срок
 • Съставяне на годишен отчет за дейността и входирането му пред НСИ в законоустановения срок
 • Съставяне и представяне на годишен финансов отчет (ГФО) с всички необходими приложения
Счетоводни услуги в София и Бургас: годишно приключване

 

Счетоводни услуги в София и Бургас: допълнителни административни услуги

Допълнителни административни услуги

Предлаганите от нас административни услуги включват:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Издаване на фактури от Ваше име
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Подаване на декларации и отчети до БНБ, съгласно изискванията на Валутния закон и наредбите на БНБ 
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Съдействие за сключване на договор със СТМ и изготвяне оценка на риска
 • Предоставяне на данъчен адрес